TT Số hiệu Ngày Ban hành Trích yếu
1

404/QĐ-ĐHCT

26/02/2020

Quyết định Ban hành Quy chế Quản lý văn bằng, chứng chỉ của Trường

2

407/QĐ-ĐHCT

26/02/2020

Quyết định Ban hành Mẫu phôi văn bằng của Trường ĐHCT

 3

5818/QĐ-ĐHCT

12/12/2018

Quyết định Ban hành văn bản Hiệu trưởng ủy quyền cho các Phó Hiệu trưởng ký thay, Thủ trưởng đơn vị ký Thừa lệnh và Thừ ủy quyền

2625/QĐ-ĐHCT

04/7/2018

Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của BGH nhiệm kỳ 2017-2022

 

 

 

 

5

 

 

 

 

4384/QĐ-ĐHCT

 

 

 

 

14/11/2017

 Quyết định Ban hành Quy định công tác hành chính, văn thư của Trường

- Phụ lục số 1 (Sơ đồ thể thức trình bày văn bản)

- Phụ lục số 2  (Mẫu trình bày văn bản hành chính)

* Mẫu số 1

* Mẫu số 2

* Mẫu số 3

* Mẫu số 4

* Mẫu số 5

* Mẫu số 6

6 2346/QĐ-ĐHCT 21/7/2017 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chức thuộc Trường Đại học Cần Thơ
7 3546/QĐ-ĐHCT 30/8/2017 Quyết định Ban hành Mẫu phôi văn bằng của Trường ĐHCT
8 3547/QĐ-ĐHCT 30/8/2017 Quyết định Ban hành Mẫu Chứng chỉ của Trường ĐHCT
9 3548/QĐ-ĐHCT 30/8/2016 Quyết định Ban hành Quy trình cấp phát phôi bằng, chứng chỉ
10  2272 /ĐHCT-PKHTH  26/11/2014  Đề án điều chỉnh bổ sung Quy hoach Đại học Cần Thơ đến năm 2022
11 5976/QĐ-ĐHCT 23/12/2013 Quyết định Ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong Trường Đại học Cần Thơ
12 744/QĐ-ĐHCT 27/02/2013 Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của BGH nhiệm kỳ 2012-2017
13 588/TB-ĐHCT 28/4/2010 Thông báo Cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Cần Thơ năm học 2009-2010 và những năm tiếp theo

 

 

Thông báo

Biên bản họp giao ban Trường

Số lượt truy cập

085333
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
74
793
2352
85333

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
Địa chỉ: Khu II, Nhà Điều hành, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3831530, 3838237
Email pkhth@ctu.edu.vn